Specialists' Database

Specialists' Database

The database gathers information about the scientific achievements of Opole University of Technology employees, among others: publications, patents, implementations, authorizations, certificates, promoted PhD students and cooperation with industry.

Publications Database

Publications Database

The database contains descriptions of scientific literature, popular science and didactic publications whose authors or co-authors are the employees of OUTech.

Citations Database

Citations Database

The database presents citation indices based on the Web of Science Database, Scopus Database and information about the cited publications compiled by the Main Library employees.Patents Database

Patents Database

The database allows to search for information about the patents and patent applications of OUTech.

Research Teams Database

Research Teams Database

Furthermore, it is a set of information about the interdisciplinary research teams of OUTech.

Laboratories Database

Laboratories Database

Moreover, it provides laboratory entries which enable the didactic process as well as scientific and research projects to be implemented.

Database of dissertations, doctoral and postdoctoral

Database of dissertations, doctoral and postdoctoral

The database contains information about the BA, Engineer's, Master's, doctoral and postdoctoral dissertations of OUTech.

Statutory Labours Database

Statutory Labours Database

Register of tasks specified in a statute of a scientific unit, connected with initiated and continuously conducted research and development studies.

Agreements Database

Agreements Database

The database gathers register of agreements signed by Opole University of Technology .

Conferences

Conferences

Register of inland and international conferences and seminars organised or co-organised by OUTech employees.

Project Database

Project Database

Register of scientific, research and development (R&D) projects and investment projects implemented at Opole University of Technology .

Expert opinions and implementations

Expert opinions and implementations

Register of implementations, expert opinions and commissions executed by OUTech employees.

Register of scientific magazines rated by The Ministry of Science and Higher Education

Register of scientific magazines rated by The Ministry of Science and Higher Education

Register of scientific magazines taken into account during parametric evaluation of scientific establishments, universities, institutes, R&D units financed by The Ministry of Science and Higher Education.

Apparatus Database

Apparatus Database

The database gathers information about OUTech apparatus resources and laboratory equipment.Project

The portal was prepared according to the assignment no. 6 – Implementation of knowledge management model of the University of New Generation Project – improving the skills of management in implementing new models of quality management under the Human Capital Operational Programme 2007-2013, Measure 4.1. Strengthening and development of the didactic potential of universities and increasing the number of graduates from faculties of key importance for knowledge – based economy, Sub-measure 4.1.1. Strengthening and development of didactic potential of universities. Competition no.: 1/POK/4.1.1/2011 Project duration: 01.10.2012 – 30.09.2014Portal

The Knowledge Database “Platon” focuses on Opole University of Technology areas of research conducted by the scientific personnel of the University which contributes to more efficient cooperation between the industry and business.
Contact

Cooperation and Development Department
Opole University of Technology
Phone: +48 77 449 8167
E-mail: dwir@po.opole.pl

Deklaracja dostępności

Baza wiedzy "Platon" Politechniki Opolskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Bazy wiedzy "Platon" Politechniki Opolskiej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-06-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-03-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Strona posiada elementy graficzne/nietekstowe, które powinny być ukryte podczas korzystania z programów czytających.
 • Strona posiada elementy pozbawione atrybutów aria.
 • Strona posiada formularze bez etykiet, które określają jego cel, bez alternatywnego tytułu oraz pola pozbawione etykiet.
 • Strona posiada elementy, które nie spełniają minimalnych wymogów dotyczących kontrastu.
 • Strona może zawierać linki graficzne bez ustawionego tekstu alternatywnego.
 • Strona posiada elementy niezgodne ze specyfikacją HTML.
 • Na stronie dostępne są skany materiałów w formacie PDF, które nie są możliwe do odczytania przez programy OCR.
 • Na stronie dostępne są pliki tekstowe w formacie PDF, które nie zostały odpowiednio sformatowane.

Wyłączenia:

 • Dokumenty tekstowe i tekstowo graficzne, prezentacje, arkuszy kalkulacyjnych opublikowane przed dniem 23 września 2018 r., oprócz tych, których zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu.
 • Filmy i inne multimedia opublikowane przed 23 września 2020 r.
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu opublikowane przed 23 września 2019 r.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirosław Gucwa, m.gucwa@po.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 449 80 84. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje dodatkowe

Zapewniamy połączenie z tłumaczem Migam Obsługa osób niesłyszących: pon.-pt. 08:00-20:00.